For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

کاربرد میدان الکتریکی ولتاژ بالا در رفع انجماد مواد غذایی

علیرضا موسی خانی گنجه، ناصر همدمی، نفیسه سلطانی زاده. 1392. کاربرد میدان الکتریکی ولتاژ بالا در رفع انجماد مواد غذایی . سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی. 11-12 اسفندماه. تهران. 

یکی از نکات مهم قبل از فرایند مواد غذایی منجمد، رفع انجماد با حداقل آسیب به ویژگی های کیفی آن است. از آنجایی که روشهای معمول مورد استفاده برای رفع انجماد موادغذایی (روشهای حرارتی) سرعت کمی داشته و باعث کاهش کیفیت محصول در اثر واسرشت پروتئین ها، تغییر رنگ، کاهش وزن، اکسیداسیون لیپیدها و تغییر بافت می شوند، بنابراین برای جلوگیری از اثرات مضر گرما بر عطر و طعم، رنگ و ارزش تغذیه ای موادغذایی بهتر است از روش )HVEF های غیرحرارتی همانند رفع انجماد تحت میدان الکتریکی ولتاژ بالا ( ) در حفظ تازگی مواد غذایی به یکی از امیدوار HVEF استفاده شود. استفاده از میدان الکتریکی ولتاژ بالا ( HVEFکننده ترین فن آوری ها برای تولید محصولات با کیفیت بالا و مصرف انرژی پایین تبدیل شده است. اثرات متفاوتی همچون کاهش سرعت تنفس، افزایش سرعت رفع انجماد، افزایش راندمان خشک کردن و از بین بردن میکروارگانیسمها دارد. اساس این فرایند بر تولید باد الکتریکی توسط تخلیه کرونایی استوار است. در این مقاله به بررسی پدیده الکتروهیدرودینامیک و همچنین مطالعات انجام شده در زمینه رفع انجماد مواد غذایی با میدان الکتریکی پرداخته میشود.

Conference Papers
ماه: 
February
سال: 
2014

تحت نظارت وف ایرانی