For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

راهکارهای تولید فرآورده های گوشتی سالم تر

محمدی-گورجی، ا.، ن. سلطانی زاده و ع. فروهر. 1394. راهکارهای تولید فرآورده های گوشتی سالم تر. نخستین همایش الکترونیکی غذای سالم. ایران، زابل، 8-3 اسفند.

چکیده

امروزه با تغییر در سبک زندگی، الگوی تغذیه ای تغییر یافته و گرایش به غذاهای آماده مصرف بیشتر شده است. از اینرو، مصرف فرآورده های گوشتی نیز رو به افزایش است. توجه به جنبه های تغذیه ای و سلامت این محصولات بسیار حائز اهمیت می باشد. نیتریت و نمک های آن در فرآورده های گوشتی علاوه بر ایجاد رنگ و طعم، به عنوان یک نگهدارنده مانع رشد کلستریدیوم بوتولینوم و تولید سم بوتولینوم می شود. هرچند در فرایندهای حرارتی می تواند منجر به تولید نیتروزامین های سمی و سرطانزا شود. در سال های اخیر به موازات افزایش آگاهی های عمومی و مطرح شدن نگرانی هایی در ارتباط با افزودن نگهدارنده ها در این محصولات، تقاضای مصرف کنندگان برای فرآورده های گوشتی که ایمن، مغذی و جذاب (از نظر خصوصیات ارگانولپتیکی) باشند و همچنین فرآورده های گیاهی و یا گوشتی کم چرب رو به فزونی است. تاکنون ترکیبی که بتواند تمام خصوصیات نیتریت را داشته باشد معرفی نشده است و از ترکیبات مختلف به عنوان جایگزین نیتریت در فرمولاسیون گوشت های عمل  آوری شده استفاده شده است. جهت کاهش میزان نگهدارنده نیتریت می توان از روش های مختلفی استفاده کرد که از جمله می توان به استفاده از ترکیبات رنگی جهت بهبود رنگ محصول، ادویه جات و اسانس  آن ها، استفاده از بسته بندی های فعال و هوشمند، تغییر در فرایند تولید با هدف کاهش نیتریت و تکنولوژی هردل اشاره کرد.

کلمات کلیدی: فرآورده های گوشتی، نیتریت و نیترات سدیم، نیتروزآمین.

  

Conference Papers
ماه: 
February
سال: 
2015

تحت نظارت وف ایرانی